Welcome

We are creative.

Follow us

WAAROM JE EGOÏSTISCH MAG ZIJN!

womens best

WAAROM JE EGOÏSTISCH MAG ZIJN!

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Egoïstisch zijn? Dat woord heeft een negatieve lading. Het is maar net hoe je het bekijkt… Iedereen is hier op aarde voor een reden. We zijn allemaal geboren om hier iets goeds te doen. Sommigen volgen hun pad, maken hun dromen waar en geven terug aan de wereld.  En anderen verliezen zichzelf, doen andere mensen pijn, sluiten zich af van hun gevoel en zullen nooit echt gelukkig zijn. 

DE WET VAN DE AANTREKKING

2 jaar geleden hoorde ik nog bij die laatste groep. Ik was mezelf volledig kwijt en wist niet wat ik aan het doen was, ik was aan het overleven en daardoor liet ik me meesleuren in alle negativiteit. Ik had heel veel pijn door wat er in mijn leven gebeurde en ik deed andere mensen pijn, ookal was dat absoluut niet mijn bedoeling. Alles veranderde toen ik de wet van de aantrekking ontdekte, ik ben het gaan toepassen en nu ben ik hier. Ik heb mijn eigen mooie leven gecreëerd, van helemaal niets naar dit. Elke ochtend als ik wakker word kan ik het nog steeds niet geloven. Nu ik dit heb weten te bereiken en nog steeds elke dag achter nieuwe dromen aanga, wil ik anderen laten zien dat je echt alles kunt doen en hebben wat je maar wilt!

Je bent niet wat je hebt meegemaakt of wat je iemand anders hebt aangedaan. Ja die gebeurtenissen hebben je gevormd, waardoor je gedrag vertoond wat je niet helpt. Emoties van vroeger die je houden in deze situatie in dit leven. Schuldgevoel, verdriet, jaloezie, teleurstelling…Door die gebeurtenissen niet te verwerken, erin te blijven hangen en  door in de slachtofferrol te blijven zitten had ik een negatief leven. Als je jezelf in die staat houdt trek je alleen maar meer situaties en mensen aan die je rot laten voelen. Het was tijd voor mij om door te gaan, mijn verleden niet meer de overhand te laten nemen. Alles wat ik ben gaan geloven door de jaren heen, dat ik niks waard was, dat ik niks kon bereiken en dat ik nooit goed genoeg was dat ben ik gaan veranderen. Het was moeilijk en zwaar want je moet heel je geloofsysteem omdraaien, je gedachtes je emoties, maar als het belangrijk genoeg voor je is dan lukt het.

EEN NIEUWE START

Elke dag is een nieuwe start, een nieuw moment. Je kunt er altijd voor kiezen om te veranderen. Het is een kwestie van jezelf herprogrammeren. Het begint bij je gedachtes, maar je gevoelens bij die gedachtes zijn nog belangrijker. Ga je hart volgen, bedenk je elke ochtend opnieuw wat je graag wilt. Als je elke dag doet wat jij leuk vindt, waar jij van houdt dan zul je gelukkig zijn. En als jij gelukkig bent maak je zoveel meer mensen om je heen ook gelukkig. Ongelukkige mensen kunnen geen anderen helpen, die hebben genoeg aan zichzelf. Dus ja je mag egoïstisch zijn en je eigen geluk op 1 zetten. Alleen dan kun je de mensen om je heen ook liefde geven. Ze zeggen altijd ” een betere wereld begint bij jezelf” en dat is echt zo. Je kunt niet wachten op de wereld of andere mensen om te veranderen. Wil jij gelukkiger zijn? Wil jij een beter leven? Dan is dat aan jou. Het mooie aan je gedachtes en gevoelens te veranderen is dat het gratis is en je het overal kunt doen. Dus geen tijd en geen geld zijn geen excuus, begin er nu nog mee:).

Liefs,

Je kunt me ook volgen via Bloglovin’, Facebook & Instagram

 

YOU CAN BE SELFISH!

Being selfish, that word has a negative charge. It’s just how you look at it … Everyone is here on earth for a reason. We were all born to do something good here. Some follow their path, make their dreams come true and give back to the world. And others lose themselves, hurt other people, refrain from their feelings and will never be really happy.

THE LAW OF ATTRACTION

2 years ago I belonged to the last group. I was completely lost and did not know what I was doing, I was surviving, and I lost myself in all the negativity. I had a lot of pain because of what happened in my life and I too hurt other people, even though that was definitely not my intention. Everything changed when I discovered the law of attraction. I started to apply it and now I’m here :). I created my own beautiful life, from absolutly nothing to this. Every morning when I wake up, I still can not believe it. Now that I’ve been able to achieve this and still following my new dreams every day, I want to show others that you can really do whatever you like and have whatever you want!

You’re not what you’ve experienced or what you’ve done to someone else. Yes, those events have created the person who you are today, but it’s not who you are! Heartache from the past, that you hold on to in this moment right now. Guilt, sadness, jealousy, disappointment, hatred… By not working on those feelings, I was playing a victim and therefor I had a negative life. If you hold yourself in that state, you only attract more situations and people who make you unhappy. It was time for me to move on from the past. Everything I believed over the years… that I was worth nothing, that I was never gonna make it and I was never good enough, I was determined to change that! It was difficult  because you have to turn around your entire belief system, you thoughts, your emotions, but if it’s important enough for you you’ll find a way.

 A NEW BEGINNING

Every day is a new beginning, a fresh start. You can always choose to change. It’s a matter of reprogramming yourself. It starts with your thoughts, but how you feel about those thoughts are even more important. Follow your heart, and do what you love every single day. If you do that you will be happy, i promiss. And if you’re happy, you can help other people and give back to the world. Unhappy people can not help others. So yes you have to be selfish and make yourself happy first. Only then you can give love to the people around you too. They always say ” A better world starts with you ” and that’s really true. You can not wait for the world or other people to change. Do you want to be happier? Want a better live? Then that’s up to you. The great thing about changing your thoughts and feelings is that it’s free and you can do it anywhere. So no time and no money are no excuse, start now :).

Love,

You can follow me on Bloglovin’, Facebook & Instagram