Welcome

We are creative.

Follow us

The simplest way to become cheerful again!

The simplest way to become cheerful again!

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Zoals sommigen van jullie wel weten voelde ik me de laatste maanden niet goed mentaal, veel down en depri, gelukkig voel ik me nu een stuk beter! Wat ik in deze blog vertel is zo simpel en toch vergeten de meeste mensen het. Het is voor mij de makkelijkste manier om me weer goed te voelen, of in ieder geval een stuk beter:). 

Als je je down voelt of een rot dag hebt dan is het moeilijk vrolijk te worden. Want je denkt dan alleen maar aan de negatieve kanten van je leven, van jezelf, van die dag, iedereen is irritant en alles gaat mis. Herkenbaar? Het beste en makkelijkste wat je kunt doen is dankbaar zijn. Dit klinkt zo cliché, maar wie doet het werkelijk heel de dag? Ik deed het nooit, ik was wel dankbaar als iemand me bijvoorbeeld iets gaf of een compliment gaf, maar de rest van de dag dankbaar zijn… waarvoor?

Het wordt ons ook niet geleerd, dus we kunnen er weinig aan doen, maar we kunnen het wel zelf aanleren! Een aantal jaar terug ben ik dankbaarheid gaan toepassen in m’n leven en alles begon te veranderen. Ik kreeg vanzelf veel meer van alles waar ik dankbaar voor was! Er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. Zelfs toen ik elke dag ziek was, ik geen geld had, geen opleiding, geen baan… ik kon altijd wel iets vinden om dankbaar voor te zijn. Ik ben het nu nog steeds, iedere dag, voor alles wat ik heb en als ik me rot voel ga ik extra zoeken naar dingen die ik fijn vind of waar ik dankbaar voor ben. Bijvoorbeeld mijn ouders, mijn vrienden, de zon die schijnt, de mooie bloemen die weer beginnen te groeien, de training die ik heb gedaan ookal had ik geen zin, het water dat we zo uit de kraan kunnen drinken en ga zo maar door. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Alleen al het drinkwater dat we hebben! Dat nemen we voor lief, maar een groot deel van de wereld heeft geen schoon drinkwater. Als je je niet beseft wat je hebt, blijf je in die negatieve spiraal zitten, je blijft maar focussen op alles wat fout gaat en wat je niet hebt. En uiteindelijk eindig je met een negatief leven… Draai het eens om en zoek alleen nog naar dingen die je wel hebt en die goed gaan!

Elke avond schrijf ik even op in een boekje waar ik dankbaar voor was die dag. Het is zo’n simpele oefening, maar zo effectief. Nu ga ik niet zeggen dat het je problemen meteen oplost, maar het leert je te focussen op wat er toe doet en door je dankbaarheid zul je gaan merken dat er alleen maar meer mooie dingen op je pad komen.

Dus bedenk vandaag minimaal 5 dingen waar je dankbaar voor bent:)! Als je het leuk vindt, kun je ze ook noemen hier onderaan de blog, ik  ben benieuwd!

Liefs,

Je kunt me ook volgen via Bloglovin’, Facebook & Instagram


As some of you know, I haven’t felt well mentally the last couple of months, very down and depressed. Luckily, I feel a lot better now! What I’m about to share in this blog is such a simple thing, and yet most people forget this. For me it’s the easiest way to feel good again, well, at least a lot better 🙂

When you feel down or you’re having a bad day, it’s difficult to become cheerful. This is because your thoughts are only about the negative aspects of your life, yourself, or that specific day. Everyone is annoying and everything seems to go bad. Recognisable? The best and easiest thing to do is be thankful. This might sound cliché, but who truly does this throughout the entire day? I never used to do it. Yes, I was thankful when someone gave me something or whenever I got complimented, but to be thankful the rest of the day… What for?

We aren’t taught to do so, so there isn’t much we can do about it. However, we can teach it to ourselves! A few years back I started practicing thankfulness in my life and everything started to change. I automatically received more of that for which I was being thankful! There is always something to be thankful for. Even when I used to be ill every day, had no money, no education, no job… I could always find something to be thankful for. I still am, every day, for everything I have. And when I feel bad, I purposely look for things that I like or what I’m thankful for.

For example my parents, my friends, the sun that’s shining, the lovely flowers that start to bloom again, the workout I just completed even though I didn’t feel like doing it, the drinkable water from the tap and so on and so forth. There is literally so much to be thankful for! The clean tapwater alone! That’s something we take for granted, while a large part of the world doesn’t  even have clean tapwater. If you don’t appreciate what you have, you’re basically stuck in a negative spiral. You keep focusing on everything that’s going badly and all the things you don’t have. Eventually, you end up with a negative life… Try to turn it around and exclusively look for things you actually did right!

Every night, I write down in a booklet what I was thankful for that day. It’s such a simple exercize, but so very effective. Now, I’m not going to say that it instantly solves all of your problems, but it teaches you to focus on the things that matter. Through being thankful you’ll start to notice that only the more beautiful things will cross your path.

So think of at least 5 things you were thankful for today 🙂 ! And if you like, you can even name them in the comment section below, I’m curious!

Love,

You can also follow me on Bloglovin’, Facebook & Instagram

fitchef