Welcome

We are creative.

Follow us

ALS IK HET KAN, KAN JIJ HET OOK!

cynthia houben

ALS IK HET KAN, KAN JIJ HET OOK!

ENGLISH BELOW 

Hoevaak hoor je iemand over zijn of haar dromen vertellen? Ik hoor het best veel om me heen. Een eigen bedrijf, een wereldreis, van baan veranderen, 20 kilo afvallen, een nieuwe woning en ga zo maar door. Uiteindelijk doet 95% van de mensen het niet. Hun dromen verdwijnen op de achtergrond, ze denken dat het ze toch niet lukt en deze veilige comfortzone is toch zo erg nog niet. 

Ik hoorde altijd bij die 95%, ik had zoveel dromen en ideeën maar altijd was ik even enthousiast en als het dichterbij begon te komen vond ik mijn leven eigenlijk wel prima zo. Zo leeft iedereen toch? Leren, werken, huisje boompje beestje… dus waarom zou ik wel iets anders kunnen bereiken, waarom zou ik wel meer kunnen bereiken dan dat basis leventje, waar overigens niks mis mee is! Maar het was niet waar ik van droomde. Ik wilde zoveel meer.

Waar ik dan wel van droomde? Een eigen website, waarbij ik duizenden mensen kon inspireren, mensen helpen met afvallen, de wereld over reizen, elke dag de vrijheid te hebben om te doen wat ik wil, elke dag content creëren, elke dag mijn passie kunnen volgen. Ik droomde er heel vaak van, maar daar bleef het bij, dagdromen. Daarna kwam ik weer in de keiharde realiteit: De wekker ging, ik moest naar m’n werk bij de zonnebank, mijn toekomst was uitzichtloos. Gestopt met de universiteit door depressie & ziekte, maar 20 uur per week kunnen werken, geen doel, geen passie. Ik voelde me altijd leeg, alsof ik een robot was… Het voelde niet alsof dit mijn leven moest zijn. Ik kwam op een punt dat ik het gewoon echt niet meer trok er MOEST nu iets veranderen. Zonder veel na te denken ben ik toen uit gaan zoeken hoe ik een website moest bouwen.

Ik had geen geld, geen mensen die me hielpen op dat moment, dus wat doe je dan? Roeien met de riemen die je hebt, ik kon niemand betalen om me te helpen om alles op te zetten. Dus dan ga je alles zelf uitzoeken. We leven in een online wereld, je kunt zoveel opzoeken, je kunt jezelf onderwijzen. Daar heb je geen school voor nodig. Wist je dat de meest succesvolle mensen en miljonairs geen opleiding hebben? Het enige wat zij hebben dat anders is is een onwijs positieve mindset.

quote

2 jaar geleden zat niks mij mee, maar ik heb er zelf voor gezorgd dat alles ging veranderen. Ik wilde het zoooo graag en ik geloofde zo erg in mezelf dat ik ervoor ben gegaan. Je moet niet kijken naar wat je niet kan. In die tijd kon ik juist heel weinig. Ik was veel ziek door m’n lyme en diabetes, geen geld, geen opleiding etc.. maar ik ben gaan kijken naar wat ik WEL kon. Ik kon wel vanuit huis werken, vanuit mijn bed. Ik kon wel gezonder gaan eten en proberen te sporten. Ik kon wel mezelf onderwijzen en onderzoek doen naar hoe je een website/bedrijf op zet. Alles wat ik wel kon ben ik gaan doen. Het was heel zwaar, er waren tigduizend keren dat ik wilde stoppen en opgeven. Maar ik had vanaf het begin beloofd dat ik 100 keer mocht falen, maar nooit opgeven. Dus dat was gewoon geen optie, als die gedachtes door mijn hoofd spookte, dan was ik 10 minuten later alweer positief omdat ik moest van mezelf. Ik moest doorzetten, no matter what, want voor een baas werken dat vond ik gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel hier niet mee dat voor een baas werken niet goed is. Hartstikke gaaf als jij een baan hebt waarvan je altijd gedroomd hebt. Mijn droom was eigen baas zijn, ik wilde alle tijd die ik had in mijn eigen bedrijf stoppen! Niet in andermans bedrijf.

Als jij al heel lang droomt van iets en het steeds uitstelt, alsjeblieft ga het gewoon doen! Vandaag nog! Er zijn zoveel kleine baby stapjes die je al kunt nemen. Je leeft kort, het is echt zo voorbij en je wilt dan niet op je oude dag denken…had ik maar… of wat als? Je bent hier om het leven te ervaren, de goede en de slechte kanten. Maar de goede kanten kunnen zo ongelofelijk mooi zijn als je risico durft te nemen en het avontuur durft aan te gaan. 2 jaar geleden was elke dag bij mij ongeveer hetzelfde, elke week was ongeveer hetzelfde. Leren, werken en uitkijken naar het weekend om los te gaan op een feest en dan begon het weer van voor af aan. Dat is echt niks voor mij, ik voelde me dood ongelukkig. Nu is elke dag anders. Elke dag is een feestje, ik weet nooit wat er gaat gebeuren. Mijn werk is zo veelzijdig, ik kan en mag alles creëren wat ik maar wil. Want het is mijn bedrijf! Als de wekker gaat kan ik niet wachten om uit bed te gaan. Ik wil niet eens slapen omdat ik zo graag door wil werken.

Mijn volgende doel is de wereld over reizen, ik kan nu toch overal werken. Gun jezelf ook de tijd, probeer niet maanden of jaren vooruit te kijken. Dan slaat de angst toe. Bekijk het per dag. Als je elke dag een actie onderneemt voor je dromen, al is het iets heel kleins dan kom je uiteindelijk bij je doel. Als je door het donker rijdt en je moet van Breda naar Amsterdam, dan zie je maar een aantal meter vooruit met je koplampen. Maar meer heb je toch niet nodig? Je komt uiteindelijk toch wel waar je moet zijn:).

Geniet van de reis, weet dat angst iets goeds is het betekent dat je iets doet wat je uit je comfortzone haalt. En uit je comfortzone stappen is heel belangrijk. Alle nieuwe dingen zijn eng, maar wat ben ik blij dat ik al die angsten heb overwonnen. Ik heb eigenlijk veel grotere dromen dan jullie weten, maar die hou ik voor mezelf. Doe dat ook echt! Want mensen in je omgeving gaan je eruit proberen te praten, want zij durven het niet of ze bedoelen het goed omdat ze bezorgd zijn. Dus werk in stilte aan je dromen, misschien heb je één vriend/vriendin of familielid die wel deze mindset heeft, waaraan je het kunt vertellen, maar hou je mindset scherp en gefocust. Miljoenen mensen gingen je al voor, ook jij kan dit!

Liefs,


So many people are talking  about what they would like to do, what their dreams are… start their own business, travel the world, change their job, build a new home and so on. Eventually 95% never pursue their dreams. Their dreams disappear in the background, they think they will not succeed and your safe comfort zone isn’t so bad right?

I was in that 95%, I had so many dreams and ideas, wanted to achieve something, but when it came closer, I got scared and found my life to be just fine. Everyone is living this way, so why am I different? School, work, and in the weekends I went to a party to forget everything, day in day out was the same… so why could I do something else, why could I achieve more than this basic life, don’t get me wrong there’s nothing wrong with it! But it was not what I dreamed of. I wanted so much more.

But what where my dreams? I wanted my own website, inspiring thousands of people a day, helping people lose weight, traveling around the world, having the freedom to do whatever I want, creating content every day, follow my passion every day. I dreamed very often, but that was just daydreaming. Every day I came back into reality: The alarm goes off, I had to go to work at the solarium, my future was futile. Dropped out of school because of  depression and illness, I only could work for 20 hours a week, no goal, no passion. I always felt empty, like i was a robot … It did not feel like this was my life. I came to a point that I just couldn’t take it anymore, I had to change something. Without thinking, I started doing some research on how to build a website.

quote

I did not have money, nobody helping me at the moment, so what do you do then? Look at what you can do, instead of what you can’t do. I could not pay anyone to help me set everything up. So I had to figure it out myself. We live in an online world, you can look everything up, you can educate yourself. You do not always need an education. Did you know that the most successful people and millionaires do not have any education? The only thing they have that is different from the other 95% is a positive mindset and an inner strenght to work hard and believe in themselfs.

2 years ago nothing was going well for me, but I made sure everything was going to change. I wanted it so bad and I believed so much in myself that I went for it. You should not look at what you can not do. At that time, I had no resources, no advantage. I was very sick because of my lyme and diabetes, no money, no education etc .. but I was focussing on what I could do. I could work from home, in bed when I wa ssick.  I could eat healthier and try to work out. I was able to teach myself and do research on how to set up a website / business.  It was very hard sometimes, there were thousands of times I wanted to stop and give up. But I had promised from the beginning that I could fail a hundred times, but never give up. So that was not an option, if those thoughts were in my head, 10 minutes later I was positive again, because I made that promiss. I had to continue, no matter what, because working for a boss was no option for me anymore. I hated it! I wanted to put all my time and effort in my own business! Not in someone elses company.

If you have been dreaming of something forever and always hesitated to do it, please just do it! Today! There are so many little baby steps you can take. Life is short, it’s over in a split second and you do not want to think at the end of your life… what if? You are here to experience life, the good and the bad sides. But the good things can be so incredibly beautiful if you dare to risk taking on the adventure. a year ago, everyday was the same, every week was  the same. Learning, working and looking forward to the weekend to go to a party and then the weather started from scratch. That’s really nothing for me, I felt depressed. Now every day is different. Every day is a party, I never know what’s going to happen. My work is so amazing, I can create everything I want. Because it’s my business! When the alarm goes, I can not wait to get out of bed.

My next goal is traveling around the world, I can work anywhere now. Give yourself time to follow your dreams, do not try to look ahead for months or years. Then fear comes in. Take it one day at a time. If you take action for your dreams every day, even if it’s small, you will eventually achieve your goal. If you drive through the dark and you have to go from place A to B,  you’ll see a few meters ahead with your headlights. But you don’t have to see the whole way to come to place B right? You’ll get where you have to be :).

Enjoy the trip, know that fear is a good thing, it means doing something that takes you out of your comfort zone. And stepping out of your comfort zone is very important. All new things are scary, but I’m glad I’ve overcome all those fears. I actually have much bigger dreams than I tell you about, but I love to keep it for myself. Do that too! Because people around you are trying to talk you out of it, because they are afraid or concerned about you. So work in silence on your dreams, maybe you have one friend who has this mindset you can tell them about it, but keep your mind sharp and focused.

Millions of people have followed their dreams, if they can do it, you can too!

Love,