Change

by

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Verandering. Het is iets waar we allemaal naar op zoek zijn, maar zodra de kans zich voordoet worden de meeste mensen bang. Want het is eng om uit je veilige comfortzone te komen. Waarom? We klagen bijna allemaal over dingen die we niet fijn vinden in ons leven, maar er daadwerkelijk iets aan doen is toch een ander verhaal.

Ik wilde bijvoorbeeld eigen baas zijn al zolang ik me kan herinneren. Het liefst een blogger, maar een aantal jaar geleden dacht ik dat dat alleen maar een droom was. Er waren al zoveel succesvolle bloggers, waarom zou iemand mijn website lezen? Hoe moet je een blog bouwen, dat snap ik toch niet. En wat als ik faal? Wat denken mensen dan. En weet je, eigenlijk is mijn leven zo ook wel goed. Vooral die laatste zin is iets wat we veel doen. Als het onmogelijk lijkt, tegen jezelf zeggen dat je leven eigenlijk wel prima is en je bent weer terug bij af in je comfort zone!

Begrijp me niet verkeerd, als je geen dromen meer hebt en je leven is geweldig, dan heb je niks om over te klagen. Maar als je merkt dat je nog dromen hebt, of bepaalde mensen of situaties in je leven niet fijn vindt, maar je jezelf steeds tegenwerkt met je negatieve gedachtes, dan moet je er iets aan doen! Het leven is zo kort en als je dingen blijft uitstellen dan is je leven over 20 jaar nog steeds hetzelfde. Ik vergelijk ons lichaam en onze hersenen vaak met een computer. Als je gedachtes (het programma) steeds hetzelfde zijn, dan zal de uitkomst ook altijd hetzelfde zijn. Verander het ”programma” dat je opzet, dan verander je de uitkomst van je leven ook.

24 jaar lang was ik bang voor grote veranderingen. Ik was gestopt met de Universiteit, had baantjes ver onder m’n niveau, slechte relaties, een ongezonde levensstijl, financiële problemen en was vaak depressief. Mijn gedachtes waren in die tijd altijd negatief. En ik dacht altijd dat dat logisch was, want mijn leven was gewoon shitty toen en dan kan je toch niet vrolijk zijn? Maar intussen weet ik dat ik dat allemaal zelf gecreëerd heb. Dat mijn gedachtes altijd al vrij negatief waren, veel klagen over het leven, oordelen over andere mensen, roddelen, ongezond eten, alcohol en veel te veel TV kijken ( negatieve programma’s en ook het nieuws kijk ik niet meer).

De meeste mensen hebben het niet door, omdat al die dingen die ik noemde menselijk zijn. We doen het allemaal. Maar ik ging me 2 jaar geleden beseffen dat ik mezelf heel de dag in een negatieve sfeer hield, ook al dacht ik toen dat het allemaal wel mee viel. Wat je geeft, krijg je terug. Dus werd mijn leven alleen maar meer een emotionele rollercoaster.

Ik ben toen mijn gedachtes gaan veranderen in positieve gedachtes en wilde mezelf niet bezig houden met andere mensen maar alleen met mijn eigen leven. En die uren TV kijken op een dag ben ik ook mee gestopt. Vaak zeggen we dat we nergens tijd voor hebben, maar we vergeten hoe vaak we voor dat beeldschermpje zitten. Nu klinkt dit heel makkelijk, maar dat was het zeker niet. Jezelf compleet veranderen en 24 jaar aan dezelfde gedachtes, patronen en geloof moeten omzetten is één van de moeilijkste dingen die ik heb gedaan. Maar ook één van de beste dingen, ik ben er iedere dag mee bezig, omdat ik het wil en omdat het fijn voelt en niet omdat het moet.

Mijn leven is compleet veranderd. Een jaar geleden had ik nog niks en nu heb ik de website Gymjunkies met 19.000 unieke bezoekers per maand, mijn eigen website en mijn eigen bedrijf. Dat wij elke dag duizenden mensen mogen inspireren en dat dat nu mijn werk is, is een droom die uitkomt. En nu kan ik niet anders dan dit met jullie delen, want hoe meer mensen hun eigen dromen gaan waarmaken, hoe mooier de wereld wordt.

Je hoeft maar met baby stapjes te veranderen, dan komt de rest vanzelf. Kijk wat je vandaag kunt doen, al is het iets heel kleins, om weer een stapje dichterbij je droom te komen.

Liefs, Cynthia

Je kunt me ook volgen via: Bloglovin’, Facebook & Instagram. 


Change. It’s something we’re all looking for, but as soon as the opportunity presents itself most people are afraid. Because it’s scary to get out of your safe comfort zone. Why? We complain about almost everything we don’t like in our lives, but to actually do something about it is another story.

For example, I wanted to be my own boss as long as I can remember. I wanted to be a blogger, but a few years ago I thought that was just a dream. There were already so many successful bloggers, why would anyone read my website? How do you build a blog?. And what if I fail? What would people think. And actually my life is just fine this way. Especially that last sentence is something that we do to much. If it seems impossible, we tell ourselfs that our life is just fine and we go back into our comfort zone!

Don’t get me wrong, if you no longer have dreams and your life is great, then you have nothing to complain about. But if you still have dreams, or certain people or situations in your life that you don’t want, then you should do something about it! Life is to short and if you postpone things your life will be the same in about 20 years. I compare our bodies and our brains often with a computer. If your thoughts (the program) are always the same, then the outcome will always be the same. Change the ” program ”, then you’ll change the outcome of your life too.

For 24 years I was afraid of big changes. I dropped out University, had jobs far below my level, bad relationships, an unhealthy lifestyle, financial problems and was often depressed. My thoughts were always negative. And I always thought that was logical, because my life was just shitty, so how could I be happy? But now I know, I created that myself. That my thoughts have always been pretty negative, complaining about life, judge other people, gossip, unhealthy lifestyle, alcohol and too much TV  (I don’t watch the news and other negative programs anymore).

Most people don’t see they do this, because all those things I mentioned are human. We all do it. But 2 years ago I realized that I let myself be in a negative atmosphere all day, even though I thought it wasn’t that bad. What you give, you receive. My life was just an emotional roller coaster at the time.

I begin to change my thoughts in positive thoughts and wanted to focus on my own life instead of others. And I also stopped watching TV for so many hours a day. We often say that we have no time for something we want to do, but we forget how many hours we’re watching TV. Maybe this sounds so easy to do, but it certainly was not. Change yourself completely and change 24 years of the same thoughts, patterns and beliefs is one of the most difficult things I have done. But also one of the best things. I’m working on it every day, because I want to and because it feels good and not because I has to.

My life has completely changed. A year ago I had nothing and now I have our website Gymjunkies with almost 19,000 unique visitors per month, my own website and my own business. That we may inspire thousands of people every day and that is actually my job right now, is a dream come true. And now I wanted to share this with you, because the more people are going after their dreams, the more beautiful the world will be. You only have to take baby steps. See what you can do today, even though it is something very small, to get one step closer to your dream.

Love, Cynthia

You can also follow me on: Bloglovin’, Facebook & Instagram. 

1 Response

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *